Què podem fer davant les revisions cadastrals?

Durant el 2012, s’han realitzat Revisions Cadastrals a molts municipis, algunes totals i d’altres parcials, totes tindran efecte en el 2013, quan ens arribi el nou impost de IBI. En els propers anys seguirem rebent notificacions en municipis on no s’hagi actualitzat el Valor Cadastral en els darrers 10 anys. Poder,  com a propietaris preferiríem deixar les coses com estan, però en qualsevol cas sempre és millor tenir les dades cadastrals ben actualitzades, ja que podran afectar en el càlcul del nou Valor Cadastral.

Quan ens arribi una notificació de la Gerència del Cadastre, no ens podem quedar de mans plegades, i acceptar sense mes el que ens comuniquen. Ja que som nosaltres els afectats per els impostos, intentem que siguin el mes just possible.

A part del Impost sobre Bens Immobles, el valor cadastral també s’utilitza per el càlcul de diferents impostos com, Impost sobre la Renda de Persones Físiques, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions, o Impost sobre Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana.

Si vostè ja rebut la notificació del nou Valor Cadastral per el 2013 i no ha revisat les dades, sempre hi és a temps, mitjançat els models de declaració cadastral, en qualsevol moment es pot sol·licitar una modificació de superfície, canvi ús del sòl, tipus d’immoble, ect… Veure Models Cadastrals

El que només podrà impugnar en un moment concret, és el Valor Cadastral establert segons Ponència de Valors. Per tant és especialment important revisar la Ponència de Valors de la seva zona just els pocs dies que ens donen quan rebem la notificació.

Consulti sense compromís la Gestoria Cadastral de Moll Topografia, professionals especialitzats en Cadastre i Propietat.

Què és la Ponència de valors?

La ponència de valors serveix per a la determinació del valor cadastral que recollirà, segons els casos i conforme al que s’estableixi reglamentàriament, els criteris, mòduls de valoració, planejament urbanístic i altres elements precisos per dur a terme aquesta determinació, i que s’ajustarà a les directrius dictades per a la coordinació de valors.

Les ponències de valors seran d’àmbit municipal, tret que altres circumstàncies justifiquin una extensió major.

Dins del seu àmbit, existeixen els següents tipus de ponències:

  1. Totals, quan s’estengui a la totalitat dels béns immobles d’una mateixa classe.
  2. Parcials, quan es realitzi sobre els béns d’una mateixa classe en alguna o diverses zones, polígons discontinus o finques.
  3. Especials, quan afectin exclusivament a un o diversos grups de béns immobles de característiques especials.

L’elaboració es realitzarà per la Direcció general del Cadastre, directament o a través dels convenis de col·laboració amb les Administracions Públiques que reglamentàriament s’estableixin.

Les ponències de valors totals i parcials se sotmetran a informe de l’Ajuntament o Ajuntaments interessats conforme a l’establert en la Llei 30/1992.

La publicació dels acords d’aprovació:

  1. Ponències Totals, es publicaran per edicte en el Butlletí Oficial de la Província abans de l’1 de Julio de l’any en què es realitzin.
  2. Ponències Parcials, es publicaran per edicte en el Butlletí Oficial de la Província abans de l’1 d’Octubre de l’any en què es realitzin.
  3. Ponències Especials, es publicaran per edicte en el Butlletí Oficial de l’Estat o de la Província abans de l’1 d’Octubre de l’any en què es realitzin.

Es podran recórrer per recurs de reposició o via econòmic-administrativa.

Què és el valor cadastral i com es determina?

El valor cadastral és un valor administratiu fixat objectivament per a cada be immoble i que resulta de l’aplicació dels criteris de valoració recollits en la Ponència de valors del municipi corresponent.

Per determinar el valor cadastral d’un immoble es consideren essencialment els següents components:

  1. La localització de l’immoble, les circumstàncies urbanístiques que afectin al sòl i la seva aptitud per a la producció.
  2. El cost d’execució material de les construccions, els beneficis de la contracta, honoraris professionals i tributs que graven la construcció, l’ús, la qualitat i l’antiguitat edificatoria, així com el caràcter històric-artístic o altres condicions de les edificacions.
  3. Les despeses de producció i beneficis de l’activitat empresarial de promoció, o els factors que corresponguin en els supòsits d’inexistència de la citada promoció.
  4. Les circumstàncies i valors del comprat valor del sòl, valor de la construcció i despeses de producció i beneficis de l’activitat empresarial de promoció.

Amb caràcter general, el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat. A aquest efecte, mitjançant ordre ministerial s’ha fixat un coeficient de referència al mercat del 0,5 en el moment d’aprovació i entrada en vigor de la ponència. En els béns immobles amb preu de venda limitat administrativament, el valor cadastral no podrà en cap cas superar aquest preu.

Els valors cadastrals es poden actualitzar anualment mitjançant l’aplicació de coeficients aprovats per les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.

Arts. 22, 23 i 32 TRLCI
Normes 10, 11, 12, 13, 16 i 20 RD 1020/93