Finca afectada por el Límite Marítimo Terrestre

Hace unas semanas me llegó un caso curioso,  o al menos novedoso para mí. Dibujar sobre la cartografía existente y en papel vegetal, la situación exacta de una finca.

Se trataba de una compra-venta de una finca lindante con la costa, el registrador solicitó un informe del departamento de Costas de la provincia, que determinara si existía afección.

Para poder realizar dicho informe, el  departamento de Costas solicita que un técnico competente realice un “plano” de la siguiente manera:

Nos facilita la cartografía de la zona a escala 1/1000, en papel vegetal.

El técnico debe dibujar con “rotring” la finca objeto de la solicitud, no puede ser a mano alzada, sino con regla, escalímetro, etc…a la antigua…

Nosotros, como técnicos topógrafos, fuimos a hacer un levantamiento topográfico de los mojones y de la fachada de la finca, donde se observó claramente (ya a simple vista), la ligera afección. Para poder dibujar con más criterio el resultado obtenido.

La conclusión a la que llegué, es que simplemente con el dibujo sobre la cartografía existente a escala 1/1000 que nos facilitó Costas, prácticamente no se apreciaba afección alguna. Cuando en realidad si la había como se puede ver en la fotografía.

LMT

No se si el informe de Costas de que entregaría al registrador, fue favorable o no, ya que dependiendo de este, la finca quedara afectada o no.

Esperemos que en próximas ocasiones, ya nos permitan entregar planos propios del técnico, o al menos con más detalle para representar correctamente la realidad.

Properament:

Seguirem compartint casos reals que ens anem trobant cada dia, per apropar-te una mica mes al mon de la topografia de propietat, o topografia de conflictes…

Per estar al dia en temes de propietat et pots subscriure al Blog o seguir-nos a Facebook, Twitter i Linkedin

Les 3 maneres d’actualitzar la superfície d’una finca

Aquesta setmana he estat estudiant cóm actualitzar la superfície d’una finca rústica, tant al cadastre com al registre de la propietat.

Després de les mesures realitzades a camp, on els límits de la finca estan perfectament identificats, amb fites antigues en la major part del perímetre, i per camins, carretera i tanques, vaig poder comprovar en quina situació es troba la finca en qüestió:

  • Diferències en la delimitació cadastral, per tant també en la superfície.
  • Diferencies superficials de mes del 50% en al descripció registral.

Cal destacar també, que els resultats obtinguts de les mesures de camp, s’assimilen molt amb la definició perimetral de la parcel·la cadastral històrica dels anys 50. Per tant podrem obtindre un informe “pericial” documentat de cóm hauria de ser la finca actual.

Opcions que tenim per resoldre la situació:

  1. SUBSANACIÓ DE DISCREPÀNCIES CADASTRALS: Podem presentar a la Gerència del Cadastre, plànol de la realitat perimetral i superficial de la parcel·la, signat pels veïns afectats. I al tenir el cadastre actualitzat, es sol·licita al Notari / Registrador, la modificació de la superfície de la finca (abans anomenat excés de cabuda).
  2. EXPEDIENT PER RECTIFICAR DESCRIPCIÓ, SUPERFÍCIE O LLINDARS. (Notarial). Amb l’informe tècnic ben documentat i plànol georreferenciat de la realitat de la finca (representació gràfica alternativa), es notificarà als colindants el procés iniciat perquè presentin al·legacions i proves.
  3. PROCEDIMENT JUDICIAL.

En principi, la primera opció seria la més fàcil, encara que el procediment cadastral sigui lent. Però en aquest cas tenim un important problema: Molt mala relació veïnal.

Veient aquest important contra, quasi hauríem d’anar directes a un procediment Judicial.

Tot i així, abans de prendre cap decisió, consultaré al Notari corresponent, per si veu factible iniciar l’Expedient Notarial (segona opció), ja que els colindants sembla ser que han de justificar el seu desacord amb proves.

En un proper article explicaré el desenllaç…

Properament:

Seguirem compartint casos reals que ens anem trobant cada dia, per apropar-te una mica mes al mon de la topografia de propietat, o topografia de conflictes…

Per estar al dia en temes de propietat et pots subscriure al Blog o seguir-nos a Facebook, Twitter i Linkedin