Què és una valoració colectiva?

És el procés mitjançant el qual s’actualitzen simultàniament els valors cadastrals de tots els immobles d’una mateixa classe d’un municipi amb la finalitat d’homogeneïtzar-los i referenciar-los uniformement amb els valors de mercat.

Aquest procediment s’inicia d’ofici o a instàncies de l’Ajuntament corresponent, amb l’aprovació d’una ponència total quan, respecte a la totalitat de béns immobles d’una mateixa classe, es posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, ja sigui com a conseqüència d’una modificació en el planejament urbanístic o d’altres circumstàncies.

Canvi d’adreça Cadastre Girona

Des de fa uns dies la Gerència del Cadastre de Girona ha canviat d’adreça passant a l’edifici d’Hisenda situat al costat de la Generalitat (Santa Caterina)

Avinguda Jaume I, 47. (Girona)

Mapa Cadastre Girona