Les 3 maneres d’actualitzar la superfície d’una finca

Aquesta setmana he estat estudiant cóm actualitzar la superfície d’una finca rústica, tant al cadastre com al registre de la propietat.

Després de les mesures realitzades a camp, on els límits de la finca estan perfectament identificats, amb fites antigues en la major part del perímetre, i per camins, carretera i tanques, vaig poder comprovar en quina situació es troba la finca en qüestió:

 • Diferències en la delimitació cadastral, per tant també en la superfície.
 • Diferencies superficials de mes del 50% en al descripció registral.

Cal destacar també, que els resultats obtinguts de les mesures de camp, s’assimilen molt amb la definició perimetral de la parcel·la cadastral històrica dels anys 50. Per tant podrem obtindre un informe “pericial” documentat de cóm hauria de ser la finca actual.

Opcions que tenim per resoldre la situació:

 1. SUBSANACIÓ DE DISCREPÀNCIES CADASTRALS: Podem presentar a la Gerència del Cadastre, plànol de la realitat perimetral i superficial de la parcel·la, signat pels veïns afectats. I al tenir el cadastre actualitzat, es sol·licita al Notari / Registrador, la modificació de la superfície de la finca (abans anomenat excés de cabuda).
 2. EXPEDIENT PER RECTIFICAR DESCRIPCIÓ, SUPERFÍCIE O LLINDARS. (Notarial). Amb l’informe tècnic ben documentat i plànol georreferenciat de la realitat de la finca (representació gràfica alternativa), es notificarà als colindants el procés iniciat perquè presentin al·legacions i proves.
 3. PROCEDIMENT JUDICIAL.

En principi, la primera opció seria la més fàcil, encara que el procediment cadastral sigui lent. Però en aquest cas tenim un important problema: Molt mala relació veïnal.

Veient aquest important contra, quasi hauríem d’anar directes a un procediment Judicial.

Tot i així, abans de prendre cap decisió, consultaré al Notari corresponent, per si veu factible iniciar l’Expedient Notarial (segona opció), ja que els colindants sembla ser que han de justificar el seu desacord amb proves.

En un proper article explicaré el desenllaç…

Properament:

Seguirem compartint casos reals que ens anem trobant cada dia, per apropar-te una mica mes al mon de la topografia de propietat, o topografia de conflictes…

Per estar al dia en temes de propietat et pots subscriure al Blog o seguir-nos a Facebook, Twitter i Linkedin

La situació d’una tanca acaba en litigi

parcelasEl peritatge judicial que em van encarregar per designació judicial, tenia molts clars els extrems a  contestar en el dictamen pericial.

Es tractava de dues parcel·les urbanes, ambdues amb edificació unifamiliar aïllada, per tant envoltades del jardí propi de cada parcel·la. La parcel·la A, queda a un nivell mes elevat que la parcel·la B, que està a una cota mes baixa, quedant un talús amb pendent pronunciada entre les dues parcel·les.

La parcel·la B (situada a baix), va col·locar la tanca a la part alta del talús, deixant tot el talús dins la seva part, el tenia com una zona enjardinada que s’encarregaven de mantenir. La parcel·la A, reclamava el talús com a seu i volia modificar la situació de la tanca a la part baixa del talús.

Els extrem concret que se’m van sol·licitat com a pèrit judicial (imparcial), van ser els següents:

 1. Si existeix o no un desnivell entre les dues finques, quina és la seva alçada i si és convenient per la seguretat de la finca superior la construcció d’un mur tenint en compte la naturalesa del terreny.
 2. Quines son les dimensions de les dues finques si es pren com a límit la tanca que va ser qualificada de mitjanera en un anterior procediment.
 3. Si la referida tanca es pot considerar ubicada en el límit existent entre les dues finques.
 4. En el suposat de ser negativa la resposta a l’anterior extrem, on hauria de fixar-se correctament el límit entre les dues propietats segons les inscripcions registrals aportades a la demanda i en el seu defecte segons el títol que el tribunal estimi procedent aplicar.

Per poder contestar aquests quatre punts,  es va procedir a mesurar sobre el terreny la el cap i peu de talús existent entre les dues parcel·les , així com el perímetre complert de les dues perfectament senyalat amb murets construïts.

Seguidament, es va analitzar tota la documentació, registral, cadastral i els plànols de reparcel·lació de la zona, en els que es van basar per definir aquestes parcel·les.

Es va detectar que la realitat perimetral física de les parcel·les no es corresponia amb els plànols de reparcel·lació. Al estar la resta de límits tancats físicament amb murets i sense cap discrepància amb altres veïns, no es va optar per la possibilitat de modificar la resta de límits físics per adaptar-los al plànol de reparcel·lació. Per tant nomes podíem intentar donar el nostre punt de vista tècnic de solució, basant-nos en aquest límit en conflicte.

Per tant, després de tot l’estudi realitzat, les conclusions van ser les següents:

 1. Entre la parcel·la A i la parcel·la B existeix un desnivell, la seva alçada és variable, essent la mínima de 2,31m i la seva màxima de 2,87m. Es pot comprovar la forma del talús en pendent i el seu desnivell en el plànol número I que s’adjunta a l’annex.

En quan a si és convenient o no per la seguretat de la finca superior la construcció d’un mur tenint en compte la naturalesa del terreny i la descripció del mateix, no és competència d’un pèrit topògraf, tal i com ja va manifestar en l’Acta d’acceptació del càrrec de pèrit.

 1. La dimensió de les finques, prenent com a límit la tanca-muret situada al cap del talús existent, és la següent:

Parcel·la A:   1.123,00 m2 Actuals

1.205,00 m2 Registrals

1.278,00 m2 Cadastrals

Parcel·la B:      748,65 m2 Actuals

733,00 m2 Registrals

717,00 m2 Cadastrals

3. Tenint en compte les superfícies resultants en el extrem número 2, i el plànol parcel·lari adjunt a l’escriptura de la finca A, la referida tanca-muret no es pot considerar situada en el límit correcte.

4. Com a tècnic i pèrit topògraf, i tenint en compte l’estudi realitzat i explicat a l’apartat 3 d’aquest dictamen, no es pot concretar el límit entre les dues parcel·les per les següents raons:

A. Sobre la totalitat del terreny que ocupen les parcel·les A i B, falten 66,33m2 per arribar a la suma de la superfície registrada de les dues propietats.

B. El plànol de reparcel·lació no es correspon amb la realitat, ni en mesures lineals ni en superfície.

C. Partint de la falta dels metres, es podria optar per la solució de repartir la superfície que li correspon a cada parcel·la de forma proporcional, essent una solució òptima en el cas que el terreny tingués el mateix nivell i no existís el talús amb pendent com en la realitat .

Com a conclusió final del present dictamen pericial, donat que no es considera adient  realitzar un estudi de la totalitat de les superfícies de les parcel·les incloses en la reparcel·lació de la finca matriu, podent implicar discrepàncies i modificacions dels límits de altres parcel·les alienes al procediment, i donada l’experiència de la pèrit que subscriu, considero que el límit entre les dues finques hauria de quedar establert en el mateix muret construït per la propietat de la parcel·la número B en el cap de talús, tal com consta en l’actualitat.

NOTA: El judici el va guanyar la propietat de la parcel·la B (parcel·la mes baixa, que dant el talús per ells.

Esperant que aquest hagi sigut un exemple del teu interès, pots deixar qualsevol comentari al respecte aquí mateix, o contactar per mail a mmoll@molltopografia.com

Properament:

Seguirem compartint casos reals que ens anem trobant cada dia, per apropar-te una mica mes al mon de la topografia de propietat, o topografia de conflictes…

Per estar al dia en temes de propietat et pots subscriure al Blog o seguir-nos a Facebook, Twitter i Linkedin

Cuántos archivos GML debo entregar al Notario o Registrador

gmlLa respuesta es clara: Tantos archivos como parcelas afectamos.

El objetivo o finalidad del archivo GML, que se incluye en el expediente de la Representación Gráfica Alternativa (ver documentos del expediente), es que una vez se haya aceptado la RGA que modifica la superficie de una finca, ésta quede debidamente coordinada con Catastro y Registro, es decir, que coincida exactamente su superficie y lindes.

Para que eso ocurra, el paso final ha de ser la inclusión de la RGA a la cartografía catastral, mediante el ya sobradamente conocido archivo GML. Por lo tanto, éste tiene que encajar a la perfección con la cartografía catastral, ello significa que necesariamente debemos incluir tantos archivos como parcelas afecta nuestra alteración de superficie, aunque no estén incluidas en el procedimiento notarial de inmatriculación, segregación, etc…

Con todo lo expuesto, queda claro también, que el Informe de Validación Catastral, debe darnos positivo, ya que se es negativo, no encajará en la cartografía catastral, notificando el catastro al Registro la resolución negativa y quedando por tanto, la finca sin coordinar.

¿Para qué tanto trabajo por parte del Técnico, Notario, Registrador, y gasto económico por parte del propietario, si al final se queda todo a medias?

Topógrafos! La solución está en nuestras manos…

No olvidemos:

Según el apartado séptimo de la resolución de 29 de octubre de 2015, el técnico que subscriba la RGA deberá declarar, bajo su responsabilidad, que el trabajo se ha ejecutado cumpliendo las especificaciones técnicas contenidas en la resolución, siguiendo la metodología específica, no estar incurso en causa alguna que impida o limite el ejercicio legítimo de su profesión o de su incompatibilidad legal para su realización, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos que se especifican el apartado 2 a,b,c,d,e.

 

Si tienes más interés en este tema, puedes consultar los siguientes artículos:

¿QUÉ INCLUYE UN GML?, DOCUMENTACIÓN A APORTAR

INFORME DE VALIDACIÓN CATASTRAL, POSITIVO O NEGATIVO

 

Próximamente:

GML O SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS CATASTRALES?

Para estar al día en temas de propiedad puedes suscribirte al Blog o seguirnos en Facebook, Twitter  y Linkedin.

¿Qué incluye un GML? documentación a aportar al Registro de la Propiedad

gml-tetx

Archivo GML

Topógrafos! Nosotros no podemos perder el  Norte….

El GML no es un simple archivo que crea un programa y se entrega al Registrador. El GML es un archivo alfanumérico que se obtiene de la Representación Gráfica Alternativa (RGA), el principal documento de este proceso.

Vayamos al grano, la documentación necesaria será:

 1. El plano RGA, que se obtendrá, en la mayoría de los casos, de un levantamiento topográfico de la parcela o parcelas a inscribir, representando las coordenadas de sus vértices en un listado. El plano incluirá la parcela o parcelas objeto del expediente y las parcelas colindantes que queden afectadas.
 2. Mismo plano RGA con la superposición de la cartografía catastral, para la comprobación de las modificaciones.
 3. Informe técnico que describa la metodología utilizada, medios técnicos, escalas, precisiones, sistema de representación (ETRS89), ect…
 4. Archivo GML (tantos como parcelas se modifiquen). Fichero firmado electrónicamente, por el técnico que haya intervenido en su elaboración, y autenticado con firma electrónica o por otros medios fehacientes por propietario o autoridad competente según proceda. (Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica)
 5. Informe de Validación Catastral

En el único caso, a mi entender, que no es necesario el informe técnico (pero sí los puntos 1, 4 y 5), seria cuando se tiene que inmatricular un finca de la que ya existe la parcela catastral (un caso que me encontré hace poco). Al ser una inmatriculación se debe presentar RGA, que será la misma parcela exacta del catastro (siempre que sea correcta, claro), por tanto el GML también será de la misma parcela y el Informe de Validación Catastral será obviamente positivo. ¿ESTAIS DE ACUERDO?

Y no olvidemos:

Según el apartado séptimo de la resolución de 29 de octubre de 2015, el técnico que subscriba la RGA deberá declara, bajo su responsabilidad, que el trabajo se ha ejecutado cumpliendo las especificaciones técnicas contenidas en la resolución, siguiendo la metodología específica, no estar incurso en causa alguna que impida o limite el ejercicio legítimo de su profesión o de su incompatibilidad legal para su realización, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos que se especifican el apartado 2 a,b,c,d,e.

 Si tienes más interés en este tema, puedes consultar los siguientes artículos:

¿QUÉ ES EL GML?
INFORME DE VALIDACIÓN CATASTRAL
Representación Gráfica Alternativa (RGA)-I

Próximamente:

GML, TANTOS ARCHIVOS COMO PARCELAS EFECTAMOS

GML O SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS CATASTRALES?

Para estar al día en temas de propiedad puedes suscribirte al Blog o seguirnos en Facebook, Twitter y Linkedin

Informe de Validación Catastral del GML, ¿Positivo o Negativo?

informe de validación gráfica catastral

informe de validación gráfica catastral

Cuando nos piden un GML, ello lleva integrada una serie de documentación  tanto o más importante que el propio GML para poder actualizar una finca por parte del Registrador de la Propiedad, ya sea para una inmatriculación, segregación, modificación de superficies…

En la documentación que aportamos, incluimos el INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA que obtendremos de la Sede Electrónica del Catastro pero, ¿cuál es la finalidad de este informe?, nos puede dar un resultado Positivo o Negativo, ¿qué importancia tiene su resultado? Voy a intentar dar mi opinión al respecto y dejar abierto el debate para quien le interese aportar más información u opiniones totalmente válidas.

Una vez hemos creado el archivo gráfico en formato GML, entraremos en la Sede Electrónica del Catastro, y pulsaremos en Validación Grafica Alternativa. Introducimos los datos correspondientes y cargamos los archivos GML de todas las parcelas que se vean afectadas en el proceso de rectificación de linderos Notarial/Registral, y se genera el Informe.

Supongamos que el resultado es NEGATIVO, en la mayoría de los casos, podéis pensar, pues no estoy de acuerdo. Si únicamente introducimos el GML de la parcela la cual le hemos modificado los lindes, (mediante levantamiento topográfico o directamente sobre una ortofoto, este es otro debate…), evidentemente que el resultado será Negativo, la nueva parcela no encaja en la parcela inicial del catastro, las líneas no coinciden. En cambio si hemos cargado los GMLs  de la parcela de nuestro cliente mas las parcelas colindantes que se ven afectadas, y los archivos se han creado correctamente, el Informe de Validación Gráfica será POSITIVO. Únicamente nos daría negativo si tenemos una carretera como colindante ya que el Catastro no nos permitirá modificar esos lindes, y dependiendo del trato que el Catastro haya dado a esa carretera, ya que en algún caso que me he encontrado, también me ha dado positivo.

Concluyendo,   desde mi punto de vista, la finalidad del Informe de Validación Gráfica Catastral, es “validar”, como dicen su propio título, que los GMLs de todas las parcelas afectadas, están bien generados para que sean absorbidos por el programa informático del catastro una vez esta resuelto el expediente notarial/registral que se esté llevando a cabo, con la consecuente notificación de colindantes si es necesario por parte del Notario/Registrador.

Si estos GMLs que entregamos al registrador, no respetan la delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente o no cumple los requisitos técnicos que permiten su incorporación al Catastro, cuando se envíen al catastro, como los van a aceptar si no cumplen. (Según tengo entendido, todavía no existe una comunicación directa con el Catastro para enviar el expediente Registral resuelto con los GMLs que hemos creado los técnicos competentes),

Únicamente quisiera añadir el texto del propio Informe:

POSITIVO: La representación gráfica objeto de este informe, respeta la delimitación de la finca matriz o el perímetro del conjunto de fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente y reúne los requisitos técnicos necesarios que permiten su incorporación al Catastro, conforme a las normas dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y el artículo 36.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. No obstante, el resultado positivo de este informe no supone que las operaciones jurídicas que dan lugar a la nueva configuración de las parcelas se ajusten a la legalidad vigente o dispongan de las autorizaciones necesarias de la administración o autoridad pública correspondiente.

NEGATIVO: La representación gráfica objeto de este informe, no respeta la delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente o no cumple los requisitos técnicos que permiten su incorporación al Catastro, conforme las normas dictadas en el desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y el artículo 36.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Si tienes más interés en este tema, puedes consultar los siguientes artículos:

¿QUÉ ES EL GML?

ARCHIVO GML Y EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE GEORREFERENCIACIÓN

Próximamente:

QUÉ INCLUYE UN GML? DOCUMENTACIÓN A APORTAR

GML, TANTOS ARCHIVOS COMO PARCELAS EFECTAMOS

GML O SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS CATASTRALES?

Para estar al día en temas de propiedad puedes suscribirte al Blog o seguirnos en Facebook, Twitter y Linkedin

¿Qué es el GML?

El denominado GML es un formato de intercambio de información geográfica.

En concreto, el GML Inspire Cadastral Parcel es el tipo de fichero que las resoluciones 11655 y 11652 de desarrollo de la Reforma de la Ley Hipotecaria, establecen como formato para describir técnicamente las fincas objeto del tráfico inmobiliario en los supuestos que la propia Ley establece (obligatorio en inmatriculación y reordenación de terrenos, voluntario en el resto)

¿Como se obtiene en fichero GML?

Como norma general, aportaremos definiciones geométricas perimetrales de parcelas en formato GML procedentes de dos metodologías:

 • Digitalizando sobre cartografía catastral. La Ley establece que la Cartografía Catastral es la base para la descripción técnica de las fincas y por tanto, se puede utilizar como base para aportar los recintos fruto de una reordenación de terrenos. Como técnicos conocedores de las limitaciones que esta cartografía tiene, comprobamos y asesoramos si ésta no refleja la realidad física de los inmuebles.
 • Fruto de un levantamiento topográfico, como forma más precisa. Si a través de un levantamiento topográfico se pone de manifiesto que la cartografía catastral no refleja la realidad física del inmueble, se puede aportar una Representación Gráfica Alternativa (RGA)

El Ingeniero Técnico en Topografía colegiado, obtendrá para el operador jurídico, el archivo GML con Certificado de Georreferenciación, descargable mediante Código Seguro de Verificación, acompañado del Informe de Validación Gráfica de la Dirección General del Catastro, y declaración del Técnico Responsable que subscribe, incluyendo póliza del seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

(Artículo basado en datos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía)

Representación Gráfica Alternativa (RGA)-III

¿Quién puede elaborar una RGA?

La elaboración de una representación gráfica alternativa se puede elaborar un técnico competente, por una autoridad pública, o por cualquier interesado.

 1. Lo más recomendable es que la RGA se realice por un técnico competente, preferentemente el que ha intervenido en la redacción de los planos o del proyecto de la operación que se pretende realizar, dado que tiene mayor fiabilidad, al definir geométricamente las parcelas derivada de un trabajo topográfico debe contener la fecha de realización, los datos del solicitante, la metodología utilizada, los datos de identificación de las parcelas catastrales afectadas, la representación gráfica de cada una de las parcelas resultantes, representadas sobre la cartografía catastral, la superficie obtenida y un listado de coordenadas de sus vértices. El técnico que suscriba la representación gráfica deberá declarar, bajo su responsabilidad, que el trabajo se ha ejecutado siguiendo la metodología especificada, no estar incurso en causa alguna que le impida o limite el ejercicio legítimo de su profesión o de incompatibilidad legal para su realización. Además, la RGA suscrita por un técnico deberá reunir las especificaciones técnicas adicionales dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, que ya se han mencionado.
 2. Cuando la RGA haya sido aprobada por una Administración competente en expedientes de concentración parcelaria, transformación o equidistribución urbanística, expropiación forzosa o deslinde administrativo, no será necesario que esté suscrita por un técnico, pero en todo caso deberá cumplir los requisitos que se exigen a los técnicos en lo que respecta al sistema de georreferenciación, topología y representación sobre la cartografía catastral.
 1. Por último, cualquier interesadopodrá elaborar y aportar una representación gráfica que se realice mediante la digitalización de las modificaciones necesarias sobre la cartografía catastral, especificando en su caso la documentación cartográfica de apoyo utilizada.

En este caso, el interesado deberá disponer de ciertos conocimientos técnicos para elaborar la RGA. Puede obtener información adicional de cómo elaborarla en la Notaría o el Registro de la Propiedad donde se pretenda tramitar o inscribir cualquier procedimiento registral.

Si los interesados no pueden elaborar la RGA o acudir a un técnico especializado, pueden presentar ante el Catastro la correspondiente declaración catastral en los modelos correspondientes junto con los planos convencionales de que disponga, previamente a la presentación de la escritura para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Una vez que el Catastro tramite la alteración se podrá obtener una CCDG, que incluya la descripción gráfica georreferenciada actualizada de la finca, lo que servirá igualmente para la inscripción en el Registro.

Artículo extraido de los Documentos del Catastro.